ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาฯ ที่แนบวันที่ประกาศ : 7/1/2022