ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  เวลา 16.30 น.

รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ

 วันที่ประกาศ : 4/28/2022