ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตามประกาศผลการคัดเลือกฯ ที่แนบวันที่ประกาศ : 10/29/2019