ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภทต่อเนื่อง: ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2562

ตามประกาศผลการคัดเลือกฯ ที่แนบวันที่ประกาศ : 8/30/2019