เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ผลงานดีเด่น" ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567 ดังนี้ - รองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดไชย ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน: ระบบแจ้งเตือนการส่งสิ่งส่งตรวจสำหรับพยาบาลผ่าตัด - สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาการแต่งตำรา ผลงาน: ตำราเรื่อง การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาการแต่งหนังสือ ผลงาน: หนังสือเรื่อง การพยาบาลจิตเวช: ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และจิตเวชฉุกเฉิน -รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาการบริการวิชาการ ผลงาน: การพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินแบบครบวงจรภาคใต้