เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับโครงการกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ด้านศิลปวัฒนธรรม - โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ - โครงการ Smoke-Free Generation ประจำปีการศึกษา 2566 โดยชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ - โครงการค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา (ทรัพย์-พยาบาล) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ - โครงการดอกปีบสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์