ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง

Continuity of Care,Faculty of Nursing

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ การสร้างเสริมความสุขทุกช่วงวัย..Happiness for all ages “เข้าใจภาวะซึมเศร้าและการดูแลตนเอง” ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 3309 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์(แบบ Onsite) และแบบ Online Zoom [1/19/2023 12:00:00 AM]
  • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Update ภาวะสุขภาพจิต และการใช้เครื่องมือ สแกนใจ...ใช่เลย !!! ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ [6/8/2022 12:00:00 AM]
  • โครงการ “นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.อ ใส่ใจกตัญญู รู้คุณค่าเป้าหมายชีวิต” กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมแกนนำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 3311 ชั้น 3 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ [7/26/2022 12:00:00 AM]
  • โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการดูแลผู้พิการทางจิตในชุมชน วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ รพ.สต.คลองแห [7/26/2022 12:00:00 AM]
  • โครงการ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการทางจิตและครอบครัวด้วย Application IMed@home จิตเวช วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ รพ.สต.คลองแห [7/26/2022 12:00:00 AM]
  • ข่าวสารกิจกรรม