ศูนย์การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

ดร.เกณิกา จิรัชยาพร

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช พุ่มมณี

กรรมการ

ดร.วีณา คันฉ้อง

กรรมการ

ดร.ปุณยนุช สุทธิพงค์

กรรมการ

ดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ สุวรรณวัฒน์

กรรมการ

นายไผโรส มูฮัมหมัดสกุล

กรรมการ

นางสาวภัทราภรณ์ วรสิรินารา

กรรมการและเลขานุการ

นางจันจิรา จารุพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ