ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวไทย

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กาละ

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ ทองขาว

กรรมการ

ดร.ศิริพร เวชโช

กรรมการ

ดร.วรรณศิริ นิลเนตร

กรรมการ

นางสาวศิริมาศ ภูมิไชยา

กรรมการ

นางสาวปิ่นสุดา สังฆโณ

กรรมการ

นางสาวทัชมาศ ไทยเล็ก

กรรมการ

นางสาวสุชาธินี ทองเนื้อนวล

กรรมการ

นางสาววาสนา โชติสัมพันธ์เจริญ

กรรมการ

พว.ประดับ ธรรมโชเต

กรรมการ

อ.ผลิดา หนุดหละ

กรรมการ

นางสาวกนกวรรณ เธียรมนตรี

กรรมการ

นางสาวปภัสร์ธนัน ธาราพรพิวัชร์

กรรมการ

นางสาวผกาวัลย์ หนูมาก

กรรมการ

นางสาวพริมา สุวรรณเรืองศรี

กรรมการ

ดร.เกษกนก กมลมาตยากุล

กรรมการและเลขานุการ

อ.ปิยะดา ไชยศรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางจันจิรา จารุพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ