คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นาคะ

กรรมการ

ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กาละ

กรรมการ

ดร.เกณิกา จิรัชยาพร

กรรมการ

นางสาวผลิดา หนุดหละ

กรรมการ

ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ

กรรมการ

นางจันจิรา จารุพันธ์

เลขานุการ