ศูนย์สร้างเสริมพลังใจ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ดร.นายแพทย์นพพร ตันติรังสี

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

นายคมกริช ชนะศรี

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นางนิภา งามไตรไร

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา

คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา


คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ

ประธานกรรมการ

ดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา

รองประธานกรรมการ

นายไผโรส มูฮัมหมัดสกุล

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ สุวรรณวัฒน์

กรรมการ

นางสาวกรวิกา บวชชุม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน

กรรมการ

ดร.บุบผา บุญญามณี

กรรมการ

พว.วิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช

กรรมการ

พว.ภัชรินทร์ เฉลิมบุญ

กรรมการ

นางสาวจีรนันท์ ยอดมณี

กรรมการ

พว.บุญยราศรี ช่างเหล็ก

กรรมการ

พว.จำนงค์ แก้วนาวี

กรรมการ

พว.เจนวิทย์ ณาคะโร

กรรมการ

นางสาวภัทราภรณ์ วรสิรินารา

กรรมการและเลขานุการ

นางจันจิรา จารุพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ