แหล่งทุนสนับสนุนพันธกิจเพื่อสังคม

1. เทศบาลเมืองคอหงส์
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
5. แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
7. แผนพัฒนาภาคใต้ /แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
8. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
9. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลา