ประวัติความเป็นมา

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ของคณะฯ

“คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับสากลสร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง”

และได้มีการปรับโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่คณะฯ ได้กำหนดให้มีศูนย์การดูแลต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 2 ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง ได้แก่
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวไทย และโครงการจัดตั้งศูนย์การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อให้การบริหารงานของ
“ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ผ่านพันธกิจเพื่อสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจคณะฯ

วิสัยทัศน์

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านการดูแลต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuity of Care) ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) การดูแลต่อเนื่องทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ
2) การดูแลต่อเนื่องทุกสุขภาวะ ตั้งแต่สุขภาวะดี สุขภาวะเบี่ยงเบน ภาวะเจ็บป่วย และวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และ
3) การดูแลต่อเนื่องทุกบริบทการดูแล ทั้งในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ และเชื่อมโยงกับครอบครัว และชุมชน

นิยาม

นิยามการดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“การดูแลต่อเนื่อง” หมายถึง การดูแลต่อเนื่องทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ และทุกบริบท โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่พึงปรารถนา

...

Definition of Continuity of Care Faculty of Nursing, Prince of Songkla University “Continuity of Care” means continuous care across lifespan, health, and contexts, integrating education, research, and academic services, towards desirable health