ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล” [8/25/2020 12:00:00 AM]
 • ขอเชิญชวนผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563) [8/25/2020 2:28:46 PM]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปทรัพย์สินทางปัญญา” กำหนดสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2563 [8/26/2020 1:49:19 PM]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร” กำหนดสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2563 [8/26/2020 1:54:43 PM]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร และการยกร่างคำขอสิทธิบัตร” กำหนดสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2563 [8/26/2020 1:58:11 PM]

 • ภารกิจ/แผนการดำเนินงานของศูนย์  ภาพกิจกรรม/ผลงาน/นวัตกรรม

   
  ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล จากการนำเสนอ นวัตกรรม/ชิ้นงานประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านระบบ Zoom คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [8/29/2022 12:00:00 AM] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศยามล หนูเสน รหัสนักศึกษา 6210420062 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (นานาชาติ) ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award [8/29/2022 12:00:00 AM] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศยามล หนูเสน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ทางการแพทย์ และได้รับรางวัลพิเศษรางวัลนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุยอดเยี่ยม [8/29/2022 12:00:00 AM]