ข่าวสารกิจกรรม


หัวข้อ
: พิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพครอบครัวไทย ระหว่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาการเด็ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2226 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดอื่นๆ
: เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2226 คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันที่
: 14/11/2565 0:00:00