ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วยศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อให้การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มมีความถูกต้องจึงขอความกรุณา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ทุกครั้ง
ไม่พบข้อมูล