คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0448/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทสมทบ
คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0449/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาทางจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 558/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์