ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง
sasitorn.ph@psu.ac.th
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กาละ
napaporn.k@psu.ac.th
รองประธานคณะกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
ibrahem.0868@gmail.com
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย
ruthaychonnee.s@psu.ac.th
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม
kasetchai.la@psu.ac.th
กรรมการ
รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
pornchai.7313@gmail.com
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
sophen.c@psu.ac.th
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดใชย
kantaporn.y@psu.ac.th
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช พุ่มมณี
treenut.p@psu.ac.th
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล
arachamon.pic@mfu.ac.th
กรรมการ
นายมนตรี บุญญะยูวะ
montree88@hotmail.com
กรรมการ
นายวรัตถ์ ศิริชา
ethicsre@gmail.com
กรรมการ
นายอุดมเดช นิ่มนวล
uddj2555@gmail.com
กรรมการ
นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์
aampha@gmail.com
กรรมการ
ดร.วริศรา โสรัจจ์
warissara.s@psu.ac.th
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพรรณวดี ธีระกุลพิศุทธิ์
panwadee.t@psu.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ