เงื่อนไขการยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรม

1.ผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.

2.งานวิจัยจะต้องผ่านความเป็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา.

3.เครื่องมือวิจัยผ่านการพิจารณาความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.

2. เครื่องมือวิจัยผ่านการพิจารณาความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ

1.ผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.

2.เครื่องมือวิจัยผ่านการพิจารณาความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ