การรับสมัคร >> ระเบียบการรับสมัครเด็ก

ระเบียบการรับสมัครเด็ก

รับสมัครเด็กชาย – หญิง

แบ่งกลุ่มตามอายุ ดังนี้
        กลุ่มที่ 1 อายุ 2 เดือน - 1 ปี
        กลุ่มที่ 2 อายุ 1 - 2 ปี
        กลุ่มที่ 3 อายุ 2 - 3 ปี
        กลุ่มที่ 4 อายุ 3 ปีขึ้นไป (ก่อนอนุบาล)

ระยะเวลาการรับสมัคร
        เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี สามารถติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักฐานการรับสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก 1 ชุด
สำเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ชุด
ประวัติการฉีดวัคซีน 1 ชุด
รูปถ่าย เด็ก พ่อ แม่ (รูปครอบครัวหรือรูปเดี่ยวไม่จำกัดขนาด) 1 ชุด
หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย) 1 ชุด

การรับ-ส่งเด็ก

       ผู้ปกครองส่งเด็กช่วงเช้าเวลา 7.30-9.00 น. และรับกลับไม่เกิน 17.00 น.

       *** หากผู้ปกครองมารับเด็กหลังเวลา 17.00 น.***
       - เวลา 17.00-18.00 น. ชำระค่าปรับ 150 บาท
       - เวลา 18.00 น. ชำระค่าปรับ 50 บาททุกครึ่งชั่วโมง

       ทางฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยจะออกบัตรรับเด็กให้กับผู้ปกครอง และผู้ที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรทุกครั้ง กรณีที่ผู้ปกครองมารับเด็กด้วยตนเอง กรุณาโทรแจ้งชื่อผู้มารับแทน ให้ทางฝ่ายพัฒนาเด็กฯได้ทราบ มิฉะนั้นทางฝ่ายพัฒนาเด็กฯ จะไม่อนุญาตให้พาเด็กกลับบ้านโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น