การรับสมัคร >> ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร


        1. ประกาศรับสมัครปีละ 1 ครั้ง ทางเว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
        2. ผู้ปกครองมาสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามวัน เวลา ประกาศรับสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร
        3. ประเมินพัฒนาการเด็กก่อนรับเข้าบริการทุกคน
        4. ประชุมผู้ปกครองตามวัน เวลาที่กำหนด
        5. เด็กเข้ารับบริการในเดือนมีนาคมของทุกปี