เกี่ยวกับเรา >> ประวัติ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วัตถุประสงค์ / กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก

ประวัติ

About us

              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะฯ จึงได้รับงานสถานเลี้ยงเด็ก ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาเป็นหน่วยงานภายในของคณะฯ และได้จัดตั้งให้เป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์” เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529 ในสมัยของคณบดี ดร.ดวงวดี สังโขบล ต่อมา ใน พ.ศ. 2536 ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย” ซึ่งเทียบเท่าภาควิชาฯ โดยในขณะนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต เป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คุณโอสถ โกศิน อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และคุณหญิงลมุลศรี โกศิน เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการสร้างอาคารที่ทำการถาวร

             

การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย :

ได้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่พึ่งของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารของหัวหน้าฝ่ายฯ รองหัวหน้าฝ่ายฯ หรือผู้อำนวยการในแต่ละสมัย ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวณี จรูญศักดิ์

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตะวรรณ โอฬาพิริยะกุล

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนงาม

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทัยพร ตรีตรง

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร

6) อาจารย์นิ่มนวล ศุภกำเนิด

7) อาจารย์เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรียา ไชยลังกา

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ พุทธรัตน์

10) รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร

11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์

12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์

13) รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์


ปรัชญาองค์กร

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เชื่อว่าเด็กเรียนรู้ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเอื้ออาทร และการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพและสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่


วิสัยทัศน์

“ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้นแบบของสถานบริการการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ”


พันธกิจ

1. จัดบริการที่ได้มาตรฐานให้แก่เด็กปฐมวัย

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัย

3. พัฒนาองค์ความรู้การดูแลเด็กปฐมวัยผ่านงานวิจัย

4. พัฒนาการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่าย


วัตถุประสงค์

1. ให้บริการการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก

2. บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัย

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัย ให้กับครอบครัวและชุมชน

5. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลเด็กปฐมวัยผ่านงานวิจัย

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก

บุคลากรของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการดูแลเด็กปฐมวัย มีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัย การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การปฐมพยาบาลเมื่อเด็กเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ สำหรับการบริการของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 4 ประการ ดังนี้


About us
About us


1.การให้บริการเลี้ยงดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน - 3 ปี 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1 อายุ ตั้งแต่ 2 เดือน - 1 ปี

กลุ่มที่ 2 อายุ ตั้งแต่ 1 ปี - 2 ปี

กลุ่มที่ 3 อายุ ตั้งแต่ 2 ปี - 3 ปี

กลุ่มที่ 4 อายุ ตั้งแต่ 3 ปี - 3 ปี 6 เดือน

กิจกรรมสำคัญของกลุ่มที่ 1 คือ การส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ 2) การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 3) การส่งเสริมการเข้าใจภาษา 4) การส่งเสริมการใช้ภาษา และ 5) ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและสังคม

กิจกรรมสำคัญของกลุ่มที่ 2-4 คือ การส่งเสริมพัฒนาการ และกิจกรรมหลัก 6 ประการ ได้แก่ 1) การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ 2) การเสริมประสบการณ์ 3) การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 4) การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 5) การจัดกิจกรรมเสรีและ 6) เกมการศึกษา

นอกจากนี้ฝ่ายฯ ยังจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เพื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่วันลอยกระทง วันคริสต์มาส

2. การประเมินพัฒนาการ ฝ่ายฯ จะประเมินก่อนรับเด็กทุกคน โดยคณาจารย์จากกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก หลังจากนั้น เด็กกลุ่มที่ 1 จะได้รับการประเมินทุก 2 เดือน หรือตามช่วงอายุเด็ก และเด็กกลุ่มที่ 2-4 จะประเมินทุก 3 เดือน

3. การประเมินภาวะโภชนาการ ฝ่ายฯ ประเมินตามเพศ อายุ โดยใช้น้ำหนักและส่วนสูงในการคำนวณ ซึ่งใช้โปรแกรมของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และแสดงกราฟการเจริญเติบโตในสมุดรายงานประจำตัวเด็ก

4. การสื่อสารกับผู้ปกครอง ฝ่ายฯ จะสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) และสมุดรายงานประจำตัวเด็ก

นอกจากนี้ฝ่ายฯ ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รวมทั้งเป็นสถานที่ดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย

ฝ่ายฯ มีปณิธานที่มั่นคงในการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง

กรอบเเนวคิดการบริหารงาน

About us