ค่าธรรมเนียม

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบริการรายเดือนฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.  ค่าสมัคร 200 บาท/คน ชำระ ณ วันที่มาสมัคร

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ไม่จ่ายคืน)

ประเภท ค่าบริการ
1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 5,000 บาท/คน
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6,000 บาท/คน
3. บุคคลภายนอก 7,000 บาท/คน
4. สำหรับบุตรคนที่ 2 และคนต่อไป ลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10%

3. ค่าบริการรายเดือน

กลุ่ม ค่าบริการ
เด็กกลุ่มที่ 1 (อายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี) 6,000 บาท/คน
เด็กกลุ่มที่ 2 (อายุ 1 ปี ถึงก่อนเข้าอนุบาล) 5,500 บาท/คน

หมายเหตุ:

- บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ลดค่าบริการรายเดือน 15 % /คน/เดือน

- บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลดค่าบริการรายเดือน 5 % /คน/เดือน

- ผู้รับบริการที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 100 % ลดค่าบริการรายเดือน 10%/คน/เดือน

4. ค่าปรับกรณีชำระค่าบริการเลี้ยงเด็กหลังวันที่ 10 ของเดือน ค่าปรับ 10 บาท/คน/วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 11 จนถึงวันชำระค่าบริการ

5. ค่าบริการเลี้ยงเด็กช่วงวันที่ 15-31 ของเดือน (เฉพาะเด็กรับใหม่ที่มารับบริการในวันที่ 15-31 ของเดือน)

กลุ่ม ค่าบริการ
เด็กกลุ่มที่ 1 (อายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี) 3,000 บาท/คน
เด็กกลุ่มที่ 2 (อายุ 1 ปี ถึงก่อนเข้าอนุบาล) 2,750 บาท/คน

6. ค่าบริการเลี้ยงเด็กรายวัน (เฉพาะเด็กรับใหม่ที่มารับบริการในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

กลุ่ม ค่าบริการ
เด็กกลุ่มที่ 1 (อายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี) 270 บาท/คน/วัน
เด็กกลุ่มที่ 2 (อายุ 1 ปี ถึงก่อนเข้าอนุบาล) 250 บาท/คน/วัน

7.  ค่าเลี้ยงเด็กหลังเวลาทำการของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลังเวลา 17.00 น.)

7.1  เวลา 17.00 - 18.00 น. ค่าเลี้ยงเด็ก 150 บาท

7.2  เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ค่าเลี้ยงเด็ก 50 บาททุกครึ่งชั่วโมง

ขั้นตอนการชำระอัตราค่าธรรมเนียม