ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.
“ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เชื่อว่าเด็กเรียนรู้ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเอื้ออาทร
และการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพและสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่”