ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับบุคลากรฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับบุคลากรฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจพัฒนาการเด็ก การประเมิน การออกแบบการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัยและกระตุ้นให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล้าให้กลับมาเหมาะสมตามวัยได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พว.ภัทรา เฉลียวศักดิ์ พยาบาลเฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก คุณนภัสรีย์ ณัฐพสิษฐ์ นักกิจกรรมบำบัดและคุณนัฐธิดา เลาะมะ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้


วันที่ประกาศ :