ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรมขั้นตอนการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา16.00-17.00น. ณ ห้อง ประชุม 2222 และผ่านโปรแกรม Zoom


เอกสารแนบ :
-ไม่มีเอกสารแนบ-
วันที่ประกาศ :1/3/2567 0:00:00
วันที่เริ่ม : 1/3/2567 16:27:52
วันที่สิ้นสุด : 31/5/2567 0:00:00