ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทลัยสงขลานครินทร์ “Update!! ขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง”


วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทลัยสงขลานครินทร์


เอกสารแนบ :
-ไม่มีเอกสารแนบ-
วันที่ประกาศ :1/3/2567 0:00:00
วันที่เริ่ม : 29/2/2567 16:32:05
วันที่สิ้นสุด : 31/5/2567 0:00:00