การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2/2566


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2222 อาคารลออ หุตางกูร ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่าน Zoom Meeting


เอกสารแนบ :
-ไม่มีเอกสารแนบ-
วันที่ประกาศ :8/12/2566 0:00:00
วันที่เริ่ม : 8/12/2566 16:29:44
วันที่สิ้นสุด : 31/12/2566 0:00:00