อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8

  

 • ค่าลงทะเบียน * :
  จำนวนเงินวันที่เริ่มชำระเงินวันที่สิ้นสุดชำระเงิน
  ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท1 ตุลาคม 256311 มกราคม 2564
  รับจำนวน : 40  คน
  วันที่รับสมัคร ** : 7 กันยายน 2563 - 11 มกราคม 2564
  หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์บริการวิชาการทางการพยาบาล
  สถานที่จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วันที่จัด : 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564
  หน่วยคะเเนน : 50 หน่วยคะแนน

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวพัชรินทร์ อินทรัศมี 074-286458 - 59

  หมายเหตุ
  * ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
  ** ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร