ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ :
โทร. 074-286458, 074-286459, 074-286521
ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน :
โทร. 074-286433
ติดต่อเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ :
โทร. 074-286439