ระบบประเมินผลรายวิชา

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน โดยนำผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบประเมินผลรายวิชาจะเปิดให้นักศึกษาเข้ามาประเมินผลรายวิชาปฏิบัติ ในวันสอบลงกองและให้นักศึกษาทำในวันสอบลงกอง และรายวิชาทฤษฏีประเมินผลในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน โดยนักศึกษาเลือกตามชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเข้าสู่ระบบประเมินผลรายวิชาต่างๆ ภายในคณะ

  • เข้าสู่ระบบด้วย PSU PASSPORT ผ่านระบบ LMS2 มหาวิทยาลัย
  • มีปัญหาการใช้งานติดต่อ 074-286439

ขั้นตอนการทำแบบประเมิน Click to download