ลงทะเบียน / Registration
  *
  *
ชื่อ - สกุล / Name - Last name :   *
วัน-เดือน-ปีเกิด / Date of Birth : พิมพ์ วัน/เดือน/ปี   *
เบอร์โทร / Tel :   *
ประเภทระยะทาง / Distance Running : *
รุ่น / Categories :
*
shirt   
   
ค่าสมัคร / Total:    
     
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนลงในใบสมัครนี้เป็นความจริง และยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเองก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่ายหรือ VDO ในการวิ่งของข้าพเจ้า ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้