Faculty of Nursing

Login (PSU-Passport)
   ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่   สารสนเทศด้านบริการวิชาการ    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชาสัมพันธ์
  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการเพื่อดูรายงานการให้บริการวิชาการ สำหรับอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
_________________________________________________________________