รายการแจ้งซ่อม

เลือกสถานะ :

ที่ผู้แจ้งประเภทงานสถานที่รายละเอียดแจ้งเมื่อความเร่งด่วนสถานะผู้รับผิดชอบเรียกดู
1ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ชั้น 3 อาคาร 2สลับโต๊ะ อ.กมลพรรณ จากห้อง 2320 ไปไว้ห้อง 231631/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
2ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2324มีช่องว่างที่ประตู ทำให้หนูเข้าห้องทำงานได้ (ผศ.ดร.พิสมัย)30/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
3จารีย์ สุวรรณโชติติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยประเด็นที่ 1 เครื่องคอม 2 เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องที่ 1 ห้องอาจารย์ เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องที่ 2 ห้องประชุมชั้น 2 มีความช้ามาก เปิดใช้งานแล้วไฟล์ข้อมูลไม่สามารถปรับแก้ได้ ประเด็นที่ 2 จอสำหรับดูข้อมูลกล้องวงจรปิด ไม่สามารถเปิดใช้งานได้30/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
4จุไร อุไรรัตน์โสตทัศนอุปรณ์หอพักพยาบาลกล้องวงจรปิดไม่สามารถดูได้ทุกจุด30/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
5วรรณี มโนพิรุฬห์พรติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ที่หอพักนักศึกษาเปลี่ยนถ่านไบออสให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ30/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
6กัญญา ทองจิบติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ชั้น 2 เครื่องเช่า ประจำชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้ อาการ 1. สั่งเมนูพริ้นทุกครั้งจะมีกระดาษเปล่า ๆ ออกมาก่อน 1 แผ่น 2. กดไฟล์พริ้น ไม่ออก ขึ้นไฟสีเขียวกระพริบ ๆ 27/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
7กัญญา ทองจิบติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2210 ไฟล์ที่ สแกนกับเครื่องเช่า ไฟล์ไม่เข้าเมล์ (เครื่อง จทน.กลุ่มวิชา ช้้น 2 ห้อง 2210) 27/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
8กนกอร บัวคีรีโสตทัศนอุปรณ์ห้องงานบัณฑิตศึกษาโทรศัพท์ตั้งโต๊แตกหล่น26/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
9หฤทชนัน อนุกูลติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้องงานหลักสูตรป.ตรี วันที่และเวลาไม่ update 26/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
10พัชรินทร์ อินทรัศมีงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)งานพันธกิจเพื่อสังคมเก้าอี้ล้อชำรุด25/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
11ศิริวรรณ ทองแก้วติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2307สาย Lan ชำรุด25/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
12ศิริวรรณ ทองแก้วติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2307สาย Lan ชำรุด25/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
13กัญญา ทองจิบติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2210 อาคาร 2 ชั้น 2เปิดฟัง ยูทูป สลับพิมพ์งาน ไปด้วย แต่พอย่อหน้า ยูทูปไม่ได้ยิน (แค่สลับ ไม่ได้ปิด) ห้อง จนท.กลุ่มวิชา ชั้น 2 24/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
14อารีรักษ์ ตรีไวยติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์โต๊ะยาม อาคาร 1เม้าท์เสีย24/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สหภาพ หีมเขียว เรียกดู
15ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2334ตู้เย็นปิดไม่ได้20/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
16ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2315คีย์บอร์ด พิมพ์ตัวอักษรบางตัวไม่ได้ (ผศ.ดร.ชุติวรรณ)20/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
17อารีรักษ์ ตรีไวยติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์โต๊ะยาม อาคารทองใบจอคอมพิวเตอร์เสีย20/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
18ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ชั้น 3 อาคาร 2ข้อความเตือน "Your Windows license will expire soon" เครื่องของอาจารย์ 6 ท่าน คือ อ.จุฑารัตน์ ดร.ปราณี อ.ปิ่นสุดา ผศ.ดร.วิไลพร รศ.สุรีย์พร ผศ.ดร.ชุติวรรณ19/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
19ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2312ห้องเรียนออนไลน์ ใช้ webex แล้วไม่ได้ยินเสียงทั้งสองฝั่ง ทั้งอาจารย์และนักศึกษา19/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
20สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยติดตั้งพัดลม ในห้องซักผ้า 1 ตัว เนื่องจากร้อน และอบอ้าว 19/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
21สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยเครื่องอบผ้าเสีย เมื่อเปิดใช้ หน้าจอจะขุ้นคำว่า Error19/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
22รศ.ดร.วิภา แซ่เซี้ยติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์โต๊ะ อจ วิภา ห้อง 2219Window ของคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงาน ขึนหน้าจอว่า "ํYour Window license will expire soon"17/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
23อารีรักษ์ ตรีไวยติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์โต๊ะนามจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด16/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
24กัญญา ทองจิบติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2210 อาคาร 2 ชั้น 2your windows license will expire soon (เครื่อง จนท.กลุ่มวิชา ห้อง 2210 อาคาร 2 ชั้น 2)16/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
25รัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)จากบริเวณหน้าห้อง server ชั้น 3 อาคารดวงวดี มาวางที่ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารทองใบฯ ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้าย ตู้เก็บแบบฟอร์มสีน้ำตาล ประมาณ 10 ลิ้นชัก ที่วางอยู่หน้าห้อง server ชั้น 3 อาคารดวงวดี มาวางที่ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารทองใบฯ 13/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
26ตาณิกา หลานวงค์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2318แอร์ไม่เย็น 13/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
27กัญญา ทองจิบงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)อาคาร 2 ชั้น 2ตัวประตูอัตโนมัติ ตอนปิดจะแรงและมีเสียงดัง (ไม่แน่ใจว่าตัวหน่วงประตูเสียหรือเปล่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ฝั่งผู้สูงอายุ 11/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
28 งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)อาคาร 2 ชั้น 2 ตัวประตูอัตโนมัติ ตอนปิดจะแรงและมีเสียงดัง (ไม่แน่ใจว่าตัวหน่วงประตูเสียหรือเปล่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ฝั่งผู้สูงอายุ 11/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
29 งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)อาคาร 2 ชั้น 2 ตัวประตูอัตโนมัติ ตอนปิดจะแรงและมีเสียงดัง (ไม่แน่ใจว่าตัวหน่วงประตูเสียหรือเปล่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ฝั่งผู้สูงอายุ 11/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
30ดร.ศิริพร เวชโชระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2328เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน เปิดแล้วไม่เย็น11/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
31สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย1.รถเข็นสำหรับใส่ผ้าเด็ก ข้อต่อตะกร้าหลุดต้องเชื่อมใหม่ 2. หลอดแบบยาวห้องธุรการเสีย10/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
32สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยตะกร้ารถเข็นใส่ผ้าเด็ก ข้อต่อหลุด ต้องเชื่อมต่อ10/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
33กัญญา ทองจิบงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2225B ชั้น 2 อาคาร 2อ.ทัศนีย์ แจ้งซ่อม 1. นาฬิกาแขวนผนังห้องทำงาน ถ่านหมด ห้อง 2225B ชั้น 2 อาคาร 2 10/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
34จุติญา พูลสุขงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้องงานวิจัย อาคาร 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์โทรศัพท์หมายเลข 6474 เสีย10/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
35รศ.ดร.วิภา แซ่เซี้ยติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์อาคาร 2 ห้อง 2219 โต๊ะ อจ วิภาRouter Rounter ที่ต่อสายแลนที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงานแตก ใช้งานไม่ได้ เคยแจ้งซ่อมไปตั้งแต่ 1/18/2022. จนท. แจ้งว่าให้ใช้ rounter ของ อจท่านอื่นในห้องทำงานไปก่อน ซึ่งตอนนี้จะไม่สามารถ ร่วมใช้ต่อไปได้ เนื่องจาก อจ. จะขึ้นจากอาคารบริหารมาทำงานในห้องทำงานนี้ค่ะ 10/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
36จุติญา พูลสุขงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้องงานวิจัย อาคาร 1 ชั้น 3โทรศัพท์หมายเลข 6474 มีเสียงแทรก ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทนา09/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
37จิตรา สายสิงห์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2417 ปลดผ้าม่าน (ผ้าม่านส่วนตัวอาจารย์) ห้อง 2417 อาจารย์จะนำไปซักเอง 09/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
38มิ่งกมล อุตตสุรดีติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์เครื่องพรินท์หน้าห้อง 2321เครื่องพรินท์ที่หน้าห้อง 2321 มีคนสั่งพรินท์งานและกระดาษมันค้างติดภายในเครื่อง เมื่อนำกระดาษที่ติดออกไป เครื่องก็ยังคงพรินท์งานออกมาเป็นกระดาษเปล่า ไม่สามารถกดยกเลิกงานพรินท์ได้ เพราะติด login ของคนที่สั่งพรินท์ ปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว06/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
39จิตรา สายสิงห์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2415 เคลื่อนย้ายโต๊ะทำงาน และโต๊ะคอม ของ รศ.ดร.พัชรี ฯห้อง 2415 ไว้ห้อง 2417 (แทนโต๊ะเดิมของ อ.ปิยะนุชฯ) 06/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
40กัญญา ทองจิบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2205 อาคาร 2 ชั้น 2แอร์ไม่เย็น ห้อง อ.โขมพักตร์ (ห้อง 2205 อาคาร 2 ชั้น 2) 06/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
41สิริรัตน์ พรหมอินทร์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้องงานคลังเครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้ 06/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
42มิ่งกมล อุตตสุรดีงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)6559เก้าอี้ของดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์ เคยแจ้งซ่อมตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564 เก้าอี้โยกเยก ล้อไม่เท่ากัน ล็อกตัวปรับระดับไม่ได้ ต้องคอยเลื่อนอยู่ตลอด แจ้งซ่อมในระบบไปแล้ว ได้รับเก้าอี้ตัวใหม่ที่เบาะแตกและปรับระดับขึ้นลงไม่ได้ (ไม่มีเลขรหัส แต่ระบุปี 52)06/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
43ธารินันท์ ลีลาทิวานนท์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง2321เก้าอี้ปี 40 ที่ใช้อยู่ หักค่ะ และเบี้ยวแล้วค่ะ เคยแจ้งแล้วเมื่อ วันที่ 8 ก.ย. 2564 "เก้าอี้ทำงานฟองน้ำใต้เบาะเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากเก้าอี้ทำงานตัวนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 40 (พ.ศ.หลังเก้าอี้) ทำให้เวลานั่งโครงเหล็กกดใต้ขา ขาชาบ่อยเมื่อนั่งทำงาน" ตอนนี้ใช้การไม่ได้แล้วค่ะ06/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
44มิ่งกมล อุตตสุรดีงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)6559เคยแจ้งซ่อมไปตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.2564 เก้าอี้ขาหัก (รหัส 7110-005-002 พยบ.2537-010) แจ้งซ่อมในระบบไปแล้ว พบว่า ไม่สามารถซ่อมได้ ตอนนี้ยังไม่ได้เก้าอี้มาทดแทน ต้องนั่งเก้าอี้เหล็ก06/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
45กัญญา ทองจิบติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2206 อาคาร 2 ชั้น 2 อ.วราภรณ์ แจ้งซ่อม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้งานไม่ได้ ห้อง 2206 อาคาร 2 ชั้น 2 06/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
46ดร.เกณิกา จิรัชยาพรติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 1105เครื่องขึ้นเตือนว่า windows จะหมดอายุในไม่ช้าค่ะ06/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
47มิ่งกมล อุตตสุรดีโสตทัศนอุปรณ์2321 โต๊ะคอมของอ.มิ่งกมล และอ.วิไลพรscroll mouse ที่ใช้เลื่อนขึ้นลง ถูกหนูแทะ ที่โต๊ะคอมของอ.มิ่งกมล และอ.วิไลพร06/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
48จุไร อุไรรัตน์โสตทัศนอุปรณ์หอพักเครื่องเสียงตามสายหอพักไม่สามารถใช้งานได้ ไม่เสียง05/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สหภาพ หีมเขียว เรียกดู
49ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2315หลังจากที่ซ่อมไปครั้งแรก น้ำแอร์รั่วเหมือนเดิม (ผศ.ดร.ชุติวรรณ)05/01/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
50กัญญา ทองจิบงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2221 อาคาร 2 ชั้น 2อ.ดวงสุดาฯ แจ้งช่อม ดังนี้ 1. ประตูห้องทำงาน ชำรุด ห้อง 2221 อาคาร 2 ชั้น 204/01/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
12345678910...