เมนูหลัก

  หน้าเเรก
  หน่วยวิจัย
  นักวิจัย 
  เป้าหมาย 
  โครงการวิจัย 
  นวัตกรรม
  ผลงานวิจัย
  ทุนอุดหนุนการวิจัย 
  ติดต่อ
 

 

หน่วยวิจัย

              หน่วยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสำนักวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี โดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยจากมหาวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยวิจัยมีเป้าหมายในการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

1) แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
2) สร้างนักวิจัยใหม่
3) สร้างเครือข่ายวิจัย และ
4) ให้การสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

© Copyright by Faculty of Nursing, Prince of Songkla University.  All right reserved Contact webmaster jomkwan.s@psu.ac.th