ดอกไม้ : ดอกปีบ
           ดอกปีบ เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่น เป็นยาอายุวัฒนา เป็นไม้ขึ้นเร็ว ทนต่อทุกสภาพภูมิประเทศ สามารถสร้างเสริมธรรมชาติที่ชุบและดำรงชีวิตแก่มวลมนุษย์ชาติตลอดกาล ดอกปีบจึงถูกกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงถือเอาดอกปีบเป็นดอกไม้ประจำคณะฯ

สี : สีส้ม (แอปริคอท)

 


 
ปรัชญาองค์กร
           ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

วิสัยทัศน์
           “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับสากล สร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง”

ค่านิยม
          สุขในงาน ประสานพลัง ทำงานอย่างมืออาชีพ (Smile Smart Synergy)

พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตราฐานสากล เเละทักษะในศตวรรษที่ 21
          2. สร้างองค์ความรู้เเละนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
          3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะของชุมชน สังคม และประเทศ
          4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยบูรณาการกับการจัดการศึกษา วิจัย เเละบริการวิชาการ

Core Value    “3S” for 3L & well being
         - Smile
         - Smart
         - Synergy


  [update: 11/3/2563]