โครงสร้างการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2559 วาระพิเศษครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (เริ่มใช้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2559)
 
 


 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามที่ปฏิบัติงานจริง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
(ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) เริ่มใช้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

     
   
  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562