ระบบสารสนเทศ >> Download

Download (แบบฟอร์ม / คู่มือ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ )


ค้นหาจากชื่อไฟล์ :


งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
กระบวนการพยาบาล
การจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา
การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (Tell Me More)
คำร้อง / อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นปี
คู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติ
คู่มือการสอนหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ชุดการสอน
ตารางสอบคอมพิวเตอร์
แบบประเมิน
แผนกำหนดส่งเอกสารด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ จำนวน คุณสมบัติ หน้าที่ ผู้ประสานงานหลัก/ร่วม
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.4) ภาคเรียนที่ 1-64 (Course specification)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.4) ภาคเรียนที่ 1-65 (Course specification)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.4) ภาคเรียนที่ 2-64 (Course specification)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.4) ภาคเรียนที่ 2-65 (Course specification)
รายวิชาศึกษาทั่วไป
เลขที่นั่งสอบและผังห้องสอบ
สมุดบันทึกประสบการณ์


งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


งานวิจัย


งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 1-2 new
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ชั้นปีที่ 1
course spec ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Course Spec semester 2/2022 Ph.D. Year 1)
course spec หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ชั้นปีที่ 1
course spec หลักสูตรพย.ม.สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ชั้นปีที่ 1
course spec หลักสูตรพย.ม.สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 ชั้นปีที่ 1
course spec หลักสูตรพย.ม.สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ชั้นปีที่ 1
course spec หลักสูตรพย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ชั้นปีที่ 1
course spec หลักสูตรพย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ชั้นปีที่ 1
course spec หลักสูตรพย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ชั้นปีที่ 1
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนปีการศึกษา 2564
ตารางสอนปีการศึกษา 2565
ตารางสอนปีการศึกษา 2566
แบบประเมินระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (Course Spec.) และแผนการเรียนรู้รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แบบฟอร์มสำหรับการทำวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มสำหรับการทำสารนิพนธ์
แบบเสนอระดับขั้นรายวิชา
ประกาศ
มคอ. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ชั้นปีที่ 1
มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Course Spec semester 1/2021 Ph.D. Year 1)
มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Course Spec semester 1/2022 Ph.D. Year 1)
มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ชั้นปีที่ 1
มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Course Spec semester 2/2021 Ph.D. Year 1)
มคอ.3/4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตรพยม.สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ชั้นปีที่ 2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ชั้นปีที่ 1
มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 2
ระเบียบ
หลักสูตร APN สาขาผู้ใหญ่


งานวิเทศสัมพันธ์


งานประกันคุณภาพ


งานคลัง


งานเทคโนโลยีการศึกษา


ห้องสมุด


ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC)


งานยานพาหนะ