ระบบสารสนเทศ >> Download

Download (แบบฟอร์ม / คู่มือ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ )


ค้นหาจากชื่อไฟล์ :


งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
กระบวนการพยาบาล
การจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา
การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (Tell Me More)
คำร้อง / อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นปี
คู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติ
คู่มือการสอนหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ชุดการสอน
ตารางสอบคอมพิวเตอร์
แบบประเมิน
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.4) ภาคเรียนที่ 1-64 (Course specification)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.4) ภาคเรียนที่ 1-65 (Course specification)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.4) ภาคเรียนที่ 2-64 (Course specification)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ.4) ภาคเรียนที่ 2-65 (Course specification)
รายวิชาศึกษาทั่วไป
สมุดบันทึกประสบการณ์


งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


งานวิจัย


งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 1-2 new
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ชั้นปีที่ 1
course spec ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Course Spec semester 2/2022 Ph.D. Year 1)
course spec หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ชั้นปีที่ 1
course spec หลักสูตรพย.ม.สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ชั้นปีที่ 1
course spec หลักสูตรพย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ชั้นปีที่ 1
course spec หลักสูตรพย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ชั้นปีที่ 1
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนปีการศึกษา 2564
ตารางสอนปีการศึกษา 2565
แบบประเมินระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับการทำวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มสำหรับการทำสารนิพนธ์
แบบเสนอระดับขั้นรายวิชา
ประกาศ
มคอ. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ชั้นปีที่ 1
มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Course Spec semester 1/2021 Ph.D. Year 1)
มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Course Spec semester 1/2022 Ph.D. Year 1)
มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ชั้นปีที่ 1
มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (Course Spec semester 2/2021 Ph.D. Year 1)
มคอ.3/4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตรพยม.สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ชั้นปีที่ 2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1
มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 1-2
มคอ.3-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ชั้นปีที่ 1
มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 2
ระเบียบ


งานวิเทศสัมพันธ์


งานประกันคุณภาพ


งานคลัง


งานเทคโนโลยีการศึกษา


ห้องสมุด


ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC)


งานยานพาหนะ