สื่อบ่มเพาะ คุณธรรม จริยธรรม MORAL MOLDING MEDIA


(1) พระราชปณิธานพระบรมราชชนก (Royal wish)
(2) แผนที่ชีวิตข้อคิดจากในหลวง (Words of wisdom from the King)
(3) พระบรมราโชวาท ด้านคุณธรรม (Moral)
(4) พระบรมราโชวาท ด้านการพัฒนาบ้านเมือง (Improvement)
(5) บทเรียนจากนกห่านป่า (Lesson from geese)
(6) แก้วน้ำหนึ่งใบ (One glass)
(7) แครอท ไข่ เม็ดกาแฟ (Carrot, eggs, coffee beans)
(8) รอยตะปูที่รั่วหลังบ้าน (Anger and other advice)
(9)กำลังใจสำหรับก้าวต่อไป (Keep walking)
(10)สิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของโลก (Seven wonders)
(11)พรปีใหม่ 10 ประการ กับนางฟ้า 10 องค์ (New Year Blessing)link1
(12) พรปีใหม่ 10 ประการ กับนางฟ้า 10 องค์ (New Year Blessing)link2