หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
Program of Nursing Specialty in Emergency Nurse Practitioner
   *** ขอเลื่อนสอบจากวันที่ 18 ธันวาคม เป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และประกาศผลสอบ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ***

 • ค่าลงทะเบียน * :
  จำนวนเงินวันที่เริ่มชำระเงินวันที่สิ้นสุดชำระเงิน
  ค่าสมัคร 300 บาท1 ตุลาคม 256310 ธันวาคม 2563
  ค่าลงทะเบียน 65,000 บาท28 ธันวาคม 256320 มกราคม 2564
  รับจำนวน : 45  คน
  วันที่รับสมัคร ** : 28 สิงหาคม 2563 - 10 ธันวาคม 2563
  หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์บริการวิชาการทางการพยาบาล
  สถานที่จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วันที่จัด : 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564
  หน่วยคะเเนน : 50

  - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ Tel. 074-286458, 074-286521 - หากมีข้อสงสัยในการชำระเงิน กรุณาติดต่อที่ คุณลีน่า บิลหยา โทร. 074-286433, 061-9365847 อีเมล์ leena.b@psu.ac.th

  หมายเหตุ
  * ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
  ** ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร