rc.nurse1201@gmail.com 074-286-485 , 095-024-7390

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพยาบาลภาวะบาดเจ็บและฉุกเฉิน: คุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลต่อเนื่อง

(Innovation and Technology in Trauma and Emergency Nursing: Quality, Safety and Care Continuum)
ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชาสัมพันธ์

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม >>คลิกที่นี่<<

  ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนที่หน้างานได้ก่อนในวันที่ 2 ธ.ค. ตั้งเเต่เวลา 16.00 - 18.00 น.

  คำแนะนำการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบบโปสเตอร์และนวัตกรรม (Poster Presentation and Innovation Presentation) >>ดาวน์โหลด<< [update 14 พ.ย. 2561]
  (เริ่มนำโปสเตอร์มาติดบอร์ด ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. เวลา 15.00-18.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน อยู่บริเวณห้องประชุมธนารมย์ 2)

  ตารางการนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรม โปสเตอร์ เเละ Workshop >>ดาวน์โหลด<< [update 9 พ.ย. 2561]

  ขยายวันกำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

  ประกาศ!!! สำหรับผู้สมัครและชำระเงิน 3 ท่านแรก จะได้รับ External harddisk >>https://www.lazada.co.th/shop-external-hard-drives/<<ไว้สำหรับบันทึกข้อมูลกันไปเลยนะคะ!!!

  หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ >>ดาวน์โหลด<<

  เอกสารโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ >>ดาวน์โหลด<<

  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ >>ดาวน์โหลด<<

  การนำเสนองานวิจัยและหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (PROCEEDING) หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 11.5 หน่วย

หน่วยงานที่ร่วมจัดโครงการ

  สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ร่วมกับ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
  โรงพยาบาลขอนแก่น
  โรงพยาบาลหาดใหญ่
  โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่

กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

 • 08.00 - 08.30 น.
  ลงทะเบียน
  08.30 - 08.45 น.
  พิธีเปิด
  08.45 – 10.00 น.
  Information and system management to improve emergency & trauma care: Quality and safety in Thailand 4.0
  นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย
  10.00 – 10.45 น.
  เปิดนิทรรศการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  10.45 – 12.00 น.
  Update concept and innovative methods in emergency & trauma care
  ผศ.พญ.โอสรี อัครบวร
  12.00 – 13.00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.00 น.
  Outcome management model in emergency and trauma nursing
  รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
  14.00 – 16.30 น.
  Oral presentation sessions
  - ห้องธนารมย์ 2
  - ห้องธนาสร
  - ห้องธนาสิน

  หมายเหตุ เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  ...........................................................

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

 • 08.30 – 09.30 น.
  แนวคิดการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการออกแบบนวัตกรรมในงานป้องกันอุบัติเหตุ
  ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว
  09.30 – 10.45 น.
  อภิปรายกลุ่ม: Seamless model of care in emergency & trauma: How it works?
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง
  อาจารย์พิชญา ทองโพธิ์
  พว.ถนอม ภิบาลศักดิ์
  พว.ภินวนันทน์ นิมิตรพันธ์
  11.00 – 12.15 น.
  อภิปรายกลุ่ม: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบการดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
  ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์
  ดร.จงกลณี จันทรศิริ
  ดร.สาดี สายทอง แฮมิลตัน
  พว.วิฑูร อักขรธีรพันธุ์
  12.15 – 13.15 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
  13.15 – 15.30 น.
  Workshop sessions
  ห้องที่ 1: แนวทางการปฏิบัติงานของพยาบาลผู้จัดการ ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน (Trauma nurse coordinator)
  ห้องที่ 2: การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศในการ ออกแบบและประเมินผลลัพธ์การดูแล ผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน
  ห้องที่ 3: เครื่องมือสู่ความสำเร็จในการใช้แนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน
  ห้องที่ 1 ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว
  ห้องที่ 2 พันโทหญิงทัศนีย์ เอี่ยมสมบุญ
  ห้องที่ 3 ดร.จงกลณี จันทรศิริ
  15.45 – 16.15 น.
  มอบรางวัล สรุปและปิดโครงการประชุมวิชาการ

  หมายเหตุ เวลา 10.45 – 11.00 น. และ 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  ...........................................................

ลงทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 พฤศจิกายน 2561 (งดรับสมัครในวันประชุม)   >> คลิกลงทะเบียนเข้าร่วม <<

ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้สมัคร เข้าร่วมประชุมทั่วไป เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ใน PROCEEDING
อาจารย์ พยาบาล และบุคคลทั่วไป 3,000 3,000 4,000
นักศึกษา 2,000 2,000 3,000
ค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้สมัคร เข้าร่วมประชุมทั่วไป เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ใน PROCEEDING
อาจารย์ พยาบาล และบุคคลทั่วไป 3,500 3,500 4,500
นักศึกษา 2,500 2,500 3,500

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

ท่านสามารถ Login ผ่านระบบโดยกรอก Username เเละ Password ตามที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อดาวน์โหลดใบชำระเงิน เเละอัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินผ่านระบบได้


หรือ


ส่ง คุณพินนภา ยงเกียรติไพบูลย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-286-458
โทรสาร: 074-286-421
E-mail: pinnapa.c@psu.ac.th

(กรุณาส่งหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

ส่งบทคัดย่อ/ผลงาน

เข้าระบบโดยกรอก Username เเละ Password ตามที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้  >> คลิกส่งบทคัดย่อ/ผลงาน <<

คำเเนะนำ
:

วันกำหนดส่งบทคัดย่อ : ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 24.00 น.
ประกาศผลการตอบรับนำเสนอผลงาน : 1 ตุลาคม 2561
วันกำหนดส่งบทความฉบับเต็ม (PROCEEDING PAPER) : ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึง 20 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่

น.ส.ธารทิพย์ โสดาหวัง

ที่อยู่

สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทร

074-286-485, 095-024-7390


โทรสาร

074-286-421

อีเมล์

rc.nurse1201@gmail.com