ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศปิดจองหอพักในภาคการศึกษาที่ 1/2563
สืบเนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ที่ปรับการเรียนแบบออนไลน์ ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ของดเปิดจองหอพักในภาคการศึกษาที่ 1/2563 กรณีนักศึกษามีความจำเป็นให้ดำเนินการทำหนังสือจากคณะฯ

หมายเหตุ
       นักศึกษาพยาบาลที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจให้เขียนคำร้อง ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาและยื่นคำร้องต่อรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ก่อนวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมหอพัก    

  ติดต่อสอบถาม  ได้ที่
    - เจ้าหน้าที่หอพัก คุณจุไร อุไรรัตน์   โทร. 074-286602
    - เจ้าหน้าที่สารสนเทศ โทร. 074-286438 ,074-286439