เพลง  มาร์ชพยาบาล
ขับร้องหมู่   :  ชาย-หญิง
อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่
 หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน
ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า พระโปรดเกเล้าประทานให้ใจถวิล
 ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ

ดั่งวารินจากฟ้าสู่สากล

อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล
เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน
แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร
ยอมเหนื่อยยากตรากตรำใจสำราญ อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย
ดาวน์โหลดเพลงนี้