วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักจริยธรรม ตามมาตรฐานสากล

 พันธกิจ

สนับสนุนให้มีการทำวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย

 โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังศุมา อภิชาโต

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

คุณพรรณวดี ธีระกุลพิศุทธิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

UP