คณะกรรมการ

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง ประธานคณะกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย กรรมการ
5 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กาละ กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์ กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช พุ่มมณี กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดใชย กรรมการ
11 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ กรรมการ
12 ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล กรรมการ
13 คุณมนตรี บุญญะยูวะ กรรมการ
14 คุณวรัตถ์ ศิริชา กรรมการ
15 ดร.วริศรา โสรัจจ์ เลขานุการ
UP