คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


โครงสร้างบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

Chart.


บุคลากรสายวิชาการ

Chart.

บุคลากรสายสนับสนุน

Chart.

PSU Passport

(สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์)