Faculty of Nursing

 วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท

 
ผลการค้นหาพบ '407' รายการ สำหรับคำว่า ''
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์
1 4557001 กนกรัตน์ เนตรไสว ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
2 4557002 กาญจนา สังข์สิงห์ ประสบการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งในการบำบัดเยียวยาด้วยสมาธิ
3 4557008 จุฬาภรณ์ รุ่งรณชัย ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลศูนย์ในภาคใต้ที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
4 4557010 เจริญ ปราบปรี ปัจจัยที่มีผลกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
5 4557023 นิยม จันทร์แนม แนวโน้มยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในทศวรรษหน้า (2555) โดยเทคนิคเดลฟาย
6 4557033 พิชัย พวงแก้ว ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพภาคประชาชนในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
7 4557034 เพ็ญศิริ อัตถาวงศ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยินดีในการจ่ายค่าบริการสุขภาพของ ผู้มารับบริการคลินิกอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลา
8 4557039 วิชชุดา ดีชัย ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังหลายโรค
9 4557041 ศศิวิมล ชุตินันทกุล องค์ประกอบการวางแผนการจัดอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิของผู้รับผิดชอบหลัก โรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
10 4557043 ศิริพร วัฒนพฤกษ์ แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสรรเงินหมวดส่งเสริม-ป้องกัน ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสงขลา
11 4557047 สุรีวัลย์ สะอิดี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่ตอนต้นในเขตเทศบาลนครยะลา
12 4557050 อัมพร สราญเศรษฐ์ ความแตกต่างการมีหลักประกันสุขภาพระหว่างแรงงานย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่นในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
13 4657005 จิรา แก่นยะกูล พฤติกรรมการดูแลตามการรับรู้ผู้สูงอายุไทยพุทธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้
14 4657007 ชุติมา จันทรประทิน ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้:การวิเคราะห์เหตุการสำคัญ
15 4657010 ณภัทรินทร์ พุฒศรี ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยวิธีการฝึกรำมวยจีนไทชี ชี่กงต่อคุณภาพการนอนหลับและความผาสุกของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
16 4657011 ดวงมน วิทยาภิมัณฑน์ สมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
17 4657013 ดุษฎี ใจโปร่ง ผลของการสอนอย่างมีแบบแผน ต่อการมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจ
18 4657015 นงลักษณ์ เล่งน้อย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมารดาในการสร้างเสริมสุขภาพบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็ง
19 4657017 นรานุช อุปถัมภ์ การรับรู้ผลประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้สมรรถนะของตนเอง และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
20 4657020 นิจฉรา หัสมาน การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันเอดส์ ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และเยาวชนในชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
12345678910...