::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน พฤษภาคม
จำนวน 21120  คน
    


Previous
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 
          
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่6
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 18 กันายน 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ประจำปี 2558
หลักฐานการตรวจสุขภาพที่ต้องนำส่งคณะพยาบาลศาสตร์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งพี่เลี้ยงและตำแหน่งแม่บ้าน ปฏิบัติงานประจำฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประกาศ โครงการหน่วยวิชาการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง
 
  + ทั้งหมด...  
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3303 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ ไฟ โอเมกา เรื่อง Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์โครงประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต (3309) อาคาร 3 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Early Childhood Health Care Management ในระหว่างวันที่ 2-28 มิถุนายน 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรศาสตร์เเละศิลป์การสอนทางการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 18 กันยายน 2558 ณ ห้อง 3303 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 11 Nursing 2015: สานพลังสู่การเปลี่ยนแปลง : I4 = Inspiration+Imagination+Innovation+Identity วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
  + ทั้งหมด...
 
 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมเเม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่าหาดใหญ่
+ ทั้งหมด...