::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน กันยายน
จำนวน 8003  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 
          
ประกาศรายชื่อผู้มีอุปการะคุณและรายขื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์การปรับค่าสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2558
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ การจัดการเเละการดูเเลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ วันที่ 13-16 มกราคม 2558 ณ โรงเเรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่องแนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง (New Trends in Caring and Healing of Clients With Trauma and Emergency: Continuing Care Quality Improvement) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการนำเสนองานวิจัยและหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 15.5 หน่วยคะแนน (หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 30 มกราคม 2558)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 14 พฤศจิกายน 2557
 
  + ทั้งหมด...
 
 

โครงการ “วันรวมช่อดอกปีบสงขลานครินทร์” วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557

โครงการชีวิตที่สมดุลภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ (Harmony among Diverse Cultures for the Benefit of Mankind) ประจำปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2557 Nursing 2014 : คุณภาพการพยาบาลในยุค AEC วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม A โรงเเรมลีการ์เดนส์พลาซ่าส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
+ ทั้งหมด...