::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ของนักศึกษา (Student identity) : ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ (Integrity Wisdom Social engagement: I-WiSe)    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หน่วยวิจัย/สถานวิจัย
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน กันยายน
จำนวน 11145  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 
          
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องปรับอากาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC เเละ IELTS รุ่นที่ 2
ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัติ ภายในประเทศและปริญญาเอกต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลทารกและเด็กป่วยวิกฤต ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม และเปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559
ขอเชิญคณาจารย์ส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Mae Fah Luang University International Conference 2016 on "Advances in Medical and Health Sciences" and A Kaleidoscope of Traditional and Complementary Medicines International Conference 2016 on "Fostering Traditional and Complementary Medicine Through Research" ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อขออนุมัติเข้าร่วมไปยังคุณจันจิราฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (The 40th National Graduate Research Conference) หัวข้อ “Higher Education Harmonization” ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 4 โดยเเบ่งการอบรมเป็น 5 ช่วง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
  + ทั้งหมด...
 
 

สัมมนา"เรื่อง การพัฒนาตนเองในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสู่การมีจิตบริการที่เป็นเลิศ วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ถึงวีนที่ 1 สิงหาคม 2559

กิจกรรมวันแม่(ฝ่ายพัฒนาเด็ก)

กิจกรรมวันแม่ "ถวายพระพรสมเด็จพระราชินีฯ"

ผู้ประกอบการพบนักศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานอาคาร 3

กิจกรรมงานมอวิชาการ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 3 คณะ พยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
+ ทั้งหมด...