::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน กรกฎาคม
จำนวน 2998  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 
          
ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเรื่อง รับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตร ภายในประเทศ และปริญญาเอกต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (รับสมัครตลอดทั้งปี 2 รอบ (รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558) และ (รอบที่ 2 ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 ธัรนวาคม 2558)
ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ประจำปี 2558
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ ไฟ โอเมกา เรื่อง Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรศาสตร์เเละศิลป์การสอนทางการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 18 กันยายน 2558 ณ ห้อง 3303 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
  + ทั้งหมด...
 
 

วันแห่งคุณค่า สงขลานครินทร์ 12 มิถุนายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2558

ประมวลภาพโครงการประชุมวิชาการ กว่าสองทศวรรษบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2558
+ ทั้งหมด...