::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ของนักศึกษา (Student identity) : ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ (Integrity Wisdom Social engagement: I-WiSe)    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หน่วยวิจัย/สถานวิจัย
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน มิถุนายน
จำนวน 9061  คน
    


Previous
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
          
ประกาศเปิดจองห้องพักในหอพักนักศึกษาพยาบาล ภาคปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตารางสอบ Achievement Test ซึ่งเป็นการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ในโปรแกรม Tell Me More สำหรับนักศึกษา (***คณะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบไว้ให้เท่านั้น นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยตนเอง)
ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง BSc4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางศัลยกรรมและการบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์) และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2559 และนักศึกษา ป.ตรี และ ระดับบัณฑิต ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8 LRC 1
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยื่นโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
 
  + ทั้งหมด...  
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม ผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร...ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง LRC 1 ชั้น 8 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ http://clpd.psu.ac.th/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน - สิงหาคม 2559 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (The 40th National Graduate Research Conference) หัวข้อ “Higher Education Harmonization” ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 15th APSSA international Conference 2016" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 4 โดยเเบ่งการอบรมเป็น 5 ช่วง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 หัวข้อ Research for Well-Being ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
  + ทั้งหมด...
 
 

คณบดี ทีมบริหาร และบุคคลากร แสดงความยินดีกับ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณบดี ทีมบริหาร และบุคคลากร แสดงความยินดีกับ คณบดี คณะพยาบาลและเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง(การพยาบาลทางศัลยกรรมและการบาดเจ็บ)

พิธีเปิด international training program on early childhood health care management 31 June 2016

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร ณ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2559 ณ University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia) ประเทศมาเลเซีย
+ ทั้งหมด...