::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน ธันวาคม
จำนวน 7087  คน
    


Previous
  • Sea turtle
  • Sea turtle
Next
  • 1
  • 2
 
          
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศกำหนด ปิด-เปิดหอพักนักศึกษาพยาบาลประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เเละแบบฟอร์มจ่ายเงิน สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่เเละนักศึกษาเก่า
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการเเละการดูเเลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ในวันที่ 13-16 มกราคม 2558 ณ โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ขยายการรับสมัครถึงวันที่ 13 มกราคม 2558) หน่วยคะเเนน 22.5 หน่วย
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่องแนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง (New Trends in Caring and Healing of Clients With Trauma and Emergency: Continuing Care Quality Improvement) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการนำเสนองานวิจัยและหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 15.5 หน่วยคะแนน (หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 30 มกราคม 2558)
 
  + ทั้งหมด...
 
 

กิจกรรม “คณบดีพบบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

โครงการนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557

โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ตุลาคม 2557
+ ทั้งหมด...