::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หน่วยวิจัย/สถานวิจัย
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน เมษายน
จำนวน 8173  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 
          
ประกาศ หลักเกณฑ์เเละอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพักนักศึกษา หลักเกณฑ์เเละการเก็บค่าน้ำค่าไฟของหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก การยืนยันสิทธิ์อยู่ต่อ เเละวันชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 เเละภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 4 โดยเเบ่งการอบรมเป็น 5 ช่วง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วยอายุรกรรม และหอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินหายใจ ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Nursing 2016: พยาบาลเพื่อสุขภาวะของประชาชนและสิ่งแวดล้อม Healthy Professional nurses for healthy people and healthy environment วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ เรื่องก้าวทันยุค การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน ระหว่าง 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเเรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 หัวข้อ Research for Well-Being ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
  + ทั้งหมด...
 
 

ประชุมวิชาการ การพยาบาลทางสูติ-นรีเวช: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ณ โรงเเรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการอบรมรูปแบบการเคลื่อนย้ายและส่งต่อแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมวันสงกรานต์ศูนย์ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมวางเเผนความเป็นไปได้ในการมีศูนย์อพยพเเละรับส่งผู้ป่วยติดเตียงเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย โดย คณบดี ผู้อำนวยการสถานวิจัยระบบการดูเเละเเละเยียวยาฯ คณะพยาบาลศาสตร์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เเละผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองใบ คณะพยาบาลศาสตร์

สัมมนาทีมบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน "เรื่องการเตรียมพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2
+ ทั้งหมด...