::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน กุมภาพันธ์
จำนวน 4144  คน
    


Previous
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 
          
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย จะเปิดขายใบสมัครเข้าใช้บริการ ปีการศึกษา 2559 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ที่สนใจเสนอโครงการรับทุนทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ จากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 
  + ทั้งหมด...  
 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติและส่งผลงานนำเสนอ The5th Padjadjaran International Nursing Conference “Improving Quality of Health Care through Transformative Nursing Education and Research for Sustainable Health Development” ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 ณ Bandung-Indonesia Graha Sanusi-Universitas Padjadjaran
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 หัวข้อ Research for Well-Being ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการอบรมระยะสั้นหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลทางศัลยกรรมและการบาดเจ็บรุ่น ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดที่สำคัญทางสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4 ระหว่าง 17-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา [10 หน่วยคะแนน]
 
  + ทั้งหมด...
 
 

โครงการนำเสนอโครงการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 3309 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการเวทีคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 25 มกราคม 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน (MEET THE DEAN) วันที่ 8 มกราคม 2559

พิธีรับหมวก คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 6 มกราคม 2559
+ ทั้งหมด...