::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หน่วยวิจัย/สถานวิจัย
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน พฤษภาคม
จำนวน 5292  คน
    


Previous
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
          
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (The 40th National Graduate Research Conference) หัวข้อ “Higher Education Harmonization” ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 15th APSSA international Conference 2016" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Nursing 2016: พยาบาลเพื่อสุขภาวะของประชาชนและสิ่งแวดล้อม Healthy Professional nurses for healthy people and healthy environment วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา [11 หน่วยคะเเนน] [ขยายเวลาสมัคร ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559]
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ เรื่องก้าวทันยุค การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน ระหว่าง 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเเรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 หัวข้อ Research for Well-Being ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
  + ทั้งหมด...
 
 

การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประชุมวิชาการ การพยาบาลทางสูติ-นรีเวช: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ณ โรงเเรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการอบรมรูปแบบการเคลื่อนย้ายและส่งต่อแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมวันสงกรานต์ศูนย์ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมวางเเผนความเป็นไปได้ในการมีศูนย์อพยพเเละรับส่งผู้ป่วยติดเตียงเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย โดย คณบดี ผู้อำนวยการสถานวิจัยระบบการดูเเละเเละเยียวยาฯ คณะพยาบาลศาสตร์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เเละผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองใบ คณะพยาบาลศาสตร์
+ ทั้งหมด...