::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน สิงหาคม
จำนวน 4173  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 
          
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชการพยาบาลประจำปี 2557 วิทยากรคือ 1. รศ. ดร. ศิริพร ขัมภลิขิต 2. รศ. ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ 3. ศ.นพ. วีรศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
การประกวดภาพถ่ายเพื่อสุนทรียภาพ ครั้งที่ 2 โครงการ ชีวิตที่สมดุลภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์(Harmony among Diverse Cultures for the Benefit of Mankind)
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
 
  + ทั้งหมด...
 
 

“โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: เวทีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคใต้” ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีเปิดโครงการอบรมระยะสั้น สาขาการภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลทารกและเด็กป่วยภาวะวิกฤต วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 3309 เวลา 08.30-09.00 น. โดย คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรมผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมประชุมและมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ดร.ทัศนา บุญทอง
+ ทั้งหมด...