::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ของนักศึกษา (Student identity) : ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ (Integrity Wisdom Social engagement: I-WiSe)    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หน่วยวิจัย/สถานวิจัย
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน สิงหาคม
จำนวน 7909  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 
          
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานอาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัติ ภายในประเทศและปริญญาเอกต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านสมัครเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล ProQuest Nursing & Allied Health Source ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญคณาจารย์ส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Mae Fah Luang University International Conference 2016 on "Advances in Medical and Health Sciences" and A Kaleidoscope of Traditional and Complementary Medicines International Conference 2016 on "Fostering Traditional and Complementary Medicine Through Research" ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อขออนุมัติเข้าร่วมไปยังคุณจันจิราฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ขอขยายระยะเวลาส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศกึษา และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559
ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice" ในวันที่ 14-15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน - สิงหาคม 2559 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยื่นโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (The 40th National Graduate Research Conference) หัวข้อ “Higher Education Harmonization” ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 4 โดยเเบ่งการอบรมเป็น 5 ช่วง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
  + ทั้งหมด...
 
 

โครงการประชุมวิชาการ ก้าวทันยุค:การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 7-8 กรกฏาคม

คณบดี ทีมบริหาร และบุคคลากร แสดงความยินดีกับ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณบดี ทีมบริหาร และบุคคลากร แสดงความยินดีกับ คณบดี คณะพยาบาลและเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง(การพยาบาลทางศัลยกรรมและการบาดเจ็บ)

พิธีเปิด international training program on early childhood health care management 31 June 2016
+ ทั้งหมด...