::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน ตุลาคม
จำนวน 1805  คน
    


Previous
  • Sea turtle
  • Sea turtle
Next
  • 1
  • 2
 
          
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศเรื่อง รับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตร ภายในประเทศ และปริญญาเอกต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (รับสมัครตลอดทั้งปี 2 รอบ (รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558) และ (รอบที่ 2 ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 ธัรนวาคม 2558)
ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ประจำปี 2558
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
 
  + ทั้งหมด...
 
 

ประมวลภาพการสัมมนาภาคีเครือข่ายแหล่งฝึก : บูรณาการภาระกิจการจัดการเรียนการสอนบริการวิชาการวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 58 ณ ห้องศิริพรขัมภลิขิต (3309) จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

วันแห่งคุณค่า สงขลานครินทร์ 12 มิถุนายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2558
+ ทั้งหมด...