Buildings

 
     
ชื่อ :    รศ.ดร.วันดี
นามสกุล :    สุทธรังษี
ตำแหน่งทางวิชาการ :    รองศาสตราจารย์
ภาควิชา :    การพยาบาลจิตเวช
อีเมล์ :    wandee.s@psu.ac.th ประวัติการศึกษา

2540 University of Maryland at Baltimore, USA สหรัฐอเมริกา Ph.D.(Nursing)


 ประวัติการได้รับรางวัล
   2548 อาจารย์ตัวอย่าง(ด้านการเรียนการสอน)
 ประสบการณ์การวิจัย

กาญดา รักชาติ, อรัญญา เชาวลิต, และวันดี สุทธรังษี. (2545). ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจากประสบการณ์ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก. วารสารสภาการพยาบาล, 17(1), 77-89.
จุฬาวรรณ สุระกุล, อรัญญา เชาวลิต, ช่อลดา พันธุเสนา, และ วันดี สุทธรังษี. (2545). ประสบการณ์ของ ผู้ป่วยมะเร็งในการได้รับการบอกความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยจากทีมสุขภาพ. สงขลา นครินทร์เวชสาร, 20(4), 241-249.
ชุลีกร แสนสบาย, วันดี สุทธรังษี, และ อรัญญา เชาวลิต. (2548). การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิ ผู้ป่วยเอดส์ คามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. สงขลา นครินทร์เวชสาร, 23 ฉบับพิเศษ (2), 201-212.
ชัดเจน จันทรพัฒน์ สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ และวันดี สุทธรังษี. (2547). ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภาคใต้. วารสารสุขภาพจิต แห่งประเทศไทย, 12(2), 80-89.
Chaowalit, A., Suttharangsee, W., & Takviriyanun, N. (1999). Ethical problems in nursing practice experienced by nursing students in southern Thailand. Thai Journal of Nursing Research, 3(2), 132-147.
Chaowalit, A., Hatthakit, U., Nasae, T., Suttharangsee, W., & Parker, M. (2002). Exploring ethical dilemmas and resolutions in nursing practice: A qualitative study in southern Thailand. Thai Journal of Nursing Research, 6(4), 216-230.
ถนอม จันทกุล, อรัญญา เชาวลิต, วันดี สุทธรังษี, และ ช่อลดา พันธุเสนา. (2546). พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลจากประสบการณ์ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. วารสารสภาการพยาบาล, 18(1), 16-29.
นฤมล บุญเลิศ, วันดี สุทธรังษี, และมัญชุภา ว่องวีระ. (2548). ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วย และการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 25(2), 71-94.
นฤมล อนุมาศ, อรัญญา เชาวลิต, และวันดี สุทธรังษี. (2542). ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบบ่อยใน การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตโดยพยาบาลในภาคใต้. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 19(3), 33-46.
พจนา วิภามาศ, อรัญญา เชาวลิต, และวันดี สุทธรังษี. (2545). ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลในการบอกความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์. วารสารสภาการพยาบาล, 17(4), 47-64.
พรทิพย์ ซุ่นอื้อ, วันดี สุทธรังษี, และบุญวดี เพชรรัตน์. (2549). ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน: กรณีศึกษาผู้มารับบริการคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลตรัง.วารสาร พยาบาลสงขลานครินทร์,(26)1, 75-90.
Patcharaporn, A., Tanphaichitr, V., Sutthrangsee, W., & Kavanagh, K. (2003). Effects of soybean oil versus rice bran oil in a health promotion program on lipid status in hyperlipidemic elderly. Journal of The Nutrition Association of Thailand, 38(3), 7-14.
Patcharaporn, A., Tanphaichitr, V., Suttharangsee, W., & Kavanagh, K. (2004). Eating behaviors of elderly persons with hyperlipidemia in urban Chiang Mai. Nursing & Health Sciences, 6, 51-57.
เยาวเรศ สมทรัพย์, วรรณี จันทร์สว่าง, อุษณีย์ ตันตรีบูรณ์, และวันดี สุทธรังษี. (2544). ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการปฏิบัติด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดสงขลา. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 21(3), 190-207.
รอฮานิ เจะอาแซ, วันดี สุทธรังษี, และ จินตนา เลิศไพบูลย์. (2548). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การจัดการความเครียดของวัยรุ่นไทยมุสลิมระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 13(2), 68-77.
วันดี สุทธรังษี และดาวลอย กาญจนมณีเสถียร. (2541). การรับรู้ของพยาบาลต่อความสามารถของตนเองในการใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารในการปฎิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพใน โรงพยาบาลทั่วไป 14 จังหวัดภาคใต้.วารสารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต,12 ,67-76.
วันดี สุทธรังษี, ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, และจินตนา เลิศไพบูลย์. (2545). ประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการใช้ศาสนาพุทธดูแลสุขภาพจิต. วารสารวิจัยทางการ พยาบาล, 6(1), 52-63.
วาสนา ศังขะภูติ, อรัญญา เชาวลิต, และวันดี สุทธรังษี. (2546). ผลของแนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลปนะจวบคีรีขันธ์. วารสารสภาการ พยาบาล, 18(1), 44-54.
วันดี สุทธรังษี, ภัณฑิรา โมสิกะ, วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์, นิภาศ นิลสุวรรณ. (2548). การพัฒนากระบวนการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 25(2), 15-30.
สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , วันดี สุทธรังษี, และพัชรียา ไชยลังกา. (2544). การประเมินคุณสมบัติแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อขององค์การอนามัยโลกในกลุ่มผู้สูงอายุไทย.วารสารพฤฒวิทยา และเวช ศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2(2), 6-15.
Sinpisut, P., & Suttharangsee, W. (2003). Experiences of being HIV asymptomatic persons: A case study from southern Thailand. Thai Journal of Nursing Research, 7(3), 199-212.
Setiawan, อรัญญา เชาวลิต, และวันดี สุทธรังษี. (2547). Ethical dilemmas experienced by nurses in providing care for critically ill patients in intensive care units, Medan, Indonesia. สงขลานครินทร์เวชสาร, 22, 221-229.
อรัญญา เชาวลิต, วันดี สุทธรังษี, และ ถนอมศรี อินทนนท์. (2543). การพัฒนาเครื่องมือประเมินขัดแย้งทางจริยธรรมและการแก้ไขประเด็นจริยธรรมของพยาบาลไทย. วารสารวิจัยทางการพยาบาล, 5(2), 140-156.
สาขาที่เชี่ยวชาญ

Mental nealth promotion/prevention
Nursing Ethics
Qualitative research